ราคาน้ำมัน
ประจำวันที่ 27.04.17 06:02    บาท/ลิตร
แก๊ซโซฮอล 9126.78
แก๊ซโซฮอล 9527.05
แก๊ซโซฮอล E2024.54
แก๊ซโซฮอล E8519.74
ดีเซล25.19
ก๊าซ CNG(NGV)12.92