ราคาน้ำมัน
ประจำวันที่ 22.01.18 12:05    บาท/ลิตร
แก๊ซโซฮอล 9128.18
แก๊ซโซฮอล 9528.45
แก๊ซโซฮอล E2025.94
แก๊ซโซฮอล E8520.94
ดีเซล27.59
ก๊าซ CNG(NGV)13.33