ราคาน้ำมัน
ประจำวันที่ 17.07.19 12:05    บาท/ลิตร
แก๊ซโซฮอล 9128.08
แก๊ซโซฮอล 9528.35
แก๊ซโซฮอล E2025.34
แก๊ซโซฮอล E8520.39
ดีเซล27.09
ก๊าซ CNG(NGV)15.85