ราคาน้ำมัน
ประจำวันที่ 16.11.18 11:54    บาท/ลิตร
แก๊ซโซฮอล 9128.58
แก๊ซโซฮอล 9528.85
แก๊ซโซฮอล E2025.84
แก๊ซโซฮอล E8520.64
ดีเซล29.29
ก๊าซ CNG(NGV)16.13