ราคาน้ำมัน
ประจำวันที่ 21.03.19 12:05    บาท/ลิตร
แก๊ซโซฮอล 9128.58
แก๊ซโซฮอล 9528.85
แก๊ซโซฮอล E2025.84
แก๊ซโซฮอล E8520.64
ดีเซล27.29
ก๊าซ CNG(NGV)16.23