ราคาน้ำมัน
ประจำวันที่ 17.01.19 12:05    บาท/ลิตร
แก๊ซโซฮอล 9126.08
แก๊ซโซฮอล 9526.35
แก๊ซโซฮอล E2023.34
แก๊ซโซฮอล E8519.34
ดีเซล25.69
ก๊าซ CNG(NGV)16.07