ราคาน้ำมัน
ประจำวันที่ 08.09.19 12:05    บาท/ลิตร
แก๊ซโซฮอล 9127.08
แก๊ซโซฮอล 9527.35
แก๊ซโซฮอล E2024.34
แก๊ซโซฮอล E8519.89
ดีเซล25.79
ก๊าซ CNG(NGV)15.66