ราคาน้ำมัน
ประจำวันที่ 25.05.18 12:05    บาท/ลิตร
แก๊ซโซฮอล 9129.98
แก๊ซโซฮอล 9530.25
แก๊ซโซฮอล E2027.74
แก๊ซโซฮอล E8521.74
ดีเซล29.79
ก๊าซ CNG(NGV)14.14