ราคาน้ำมัน
ประจำวันที่ 22.07.17 09:05    บาท/ลิตร
แก๊ซโซฮอล 9125.78
แก๊ซโซฮอล 9526.05
แก๊ซโซฮอล E2023.54
แก๊ซโซฮอล E8519.54
ดีเซล24.79
ก๊าซ CNG(NGV)13.37