ราคาน้ำมัน
ประจำวันที่ 27.05.17 12:03    บาท/ลิตร
แก๊ซโซฮอล 9127.08
แก๊ซโซฮอล 9527.35
แก๊ซโซฮอล E2024.84
แก๊ซโซฮอล E8520.14
ดีเซล25.49
ก๊าซ CNG(NGV)13.05